Rodo

HomeRodo

Rodo

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 • 1.Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą ABC DOM SPÓŁKA JAWNA KOTAŚ I WSPÓLNIK  z siedzibą w Kraokwie i adresem przy Os. Centrum C 2/42 , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000341308.
  Kontakt: tel.790214219 e-mail: jarek.kotas@abcdomkrakow.pl
 • 2.Administrator przetwarza dane osobowe klientów przekazane w ramach świadczenia usług sprzedaży wyposażenia wnętrz. Administrator nie zbiera więcej danych niż jest to konieczne dla realizacji tych usług.
 • 3.Administrator stosuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych z zachowaniem środków bezpieczeństwa, w tym z wykorzystaniem zabezpieczeń programowych i sprzętowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • 4.Cel przetwarzania danych i podstawa ich wykorzystywania – dane są przetwarzane:
 • a.w celu realizacji umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)),
 • b.w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora występujących w przypadku: ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem lub działaniami oraz w celu wsparcia obsługi Klienta.
 • 5.Podstawa przekazania danych – dane Klienta przekazywane są przez niego dobrowolnie, przy czym przekazanie danych jest niezbędne dla realizacji umowy sprzedaży.
 • 6.Klient nie ma obowiązku prawnego podania swoich danych, ich brak nie spowoduje dla niego żadnych negatywnych konsekwencji, poza brakiem możliwości realizacji umowy usług gastronomicznych, cateringowych i wynajmu sal na imprezy.
 • 7.Administrator może przekazać dane pracownikom/zleceniobiorcom, podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne; podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową. W takiej sytuacji Administrator zapewnia, że dane będą chronione w sposób wymagany prawem.
 • 8.Okres przechowywania danych osobowych będzie wynosił nie dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub nie dłużej niż jest to określone prawem.
 • 9.Klientowi przysługuje prawo do:
 • a.żądania sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, dostępu do jego danych osobowych
 • b.cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • c.wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • d.wniesienia sprzeciwu:
 • •gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Klienta, a przetwarzanie jego danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszych, tzw. prawnie uzasadnionych interesów, lub
 • •w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • 10.W zakresie przetwarzania danych Klientów nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.